English version Pritaikyta neigaliesiems 2014 m. lapkričio 28 d. 18:48
KONSULTACIJŲ
TELEFONAS
8 706 64 939
pavojingi
produktai
2002 metai

Dokumento tekstas (DOC)

NE MAISTO PRODUKTŲ RINKOS PRIEŽIŪROS 2002 m. REZULTATAI

 

2002 metais gaminių ir paslaugų rinkos priežiūrą vykdė 80 valstybinių inspektorių. 4925-iuose objektuose atlikti 7628 patikrinimai: 91 proc. planinių ir 9 proc. pagal vartotojų skundus. 77 proc. patikrinimų atlikta prekybos įmonėse ir turgavietėse, 23 proc. - paslaugas teikiančiose įmonėse. Pakartotinai patikrinti 2703 objektai. Per metus gauti 664 vartotojų skundai. 77 proc. skundų buvo pripažinti pagrįstais, ir vartotojų teisės apgintos. 2492 atsakingiems asmenims už nustatytus pažeidimus pritaikytos administracinės nuobaudos: paskirta 791 piniginė bauda (viso už 199 445 Lt) ir 1701 įspėjimas.


Patikrinta virš 32 tūkst. gaminių tipų, iš kurių 41 proc. nustatyti įvairaus pobūdžio pažeidimai: nėra CE ar kito saugos ženklo, įspėjamųjų užrašų, vartojimo instrukcijos, netinkamas gaminio ženklinimas ir kt. pažeidimai. Patikrinta virš 2 tūkst. gaminių tipų, vartojamų teikiant paslaugas, 36 proc. iš jų nustatyti pažeidimai: netinkamas ženklinimas, nėra saugos atitikties ženklų CE, E arba e ir kt.
Elektrotechnikos gaminiai buvo patikrinti 919 prekybos objektuose; statybos produktai – 822, naftos produktai, biodegalai ir bioalyvos – 636, tekstilės gaminiai – 518, mašinos –516 objektuose. Patikrinti 3846 elektrotechnikos gaminių tipai, 2668 statybai skirtų produktų tipai, 3292 artikulų tekstilės gaminiai, 600 tipų mašinos, 2088 tipų žaislai ir kt.
Iš 12 Centrinės ir Vidurio Europos šalių per TRAPEX sistemą buvo gauti 68 pranešimai apie nesaugius gaminius: 38 tipų elektrotechnikos gaminius, 16 tipų žaislus, 4 tekstilės gaminius, 10 pranešimų apie kitus gaminius. Išsiųsti 29 pranešimai apie Lietuvoje nustatytus nesaugius gaminius: 7 tipų elektrotechnikos gaminius ir 22 tipų žaislus.
TEISINĖ APLINKA
Inspekcija, vykdydama rinkos priežiūrą, vadovavosi 78 teisės aktais (10 įstatymų, 26 techniniais reglamentais, 28 tvarkomis ir taisyklėmis, 14 higieninių normų). 2002 m. Lietuvoje priimti ar patvirtinta nauja redakcija 30 teisės aktų. 2003 m. sausio 1 d. įsigalioja šie teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 62-2496), įsig. 2003-01-01;
2. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninis reglamentas (Žin., 2002, Nr. 104-4683), įsig. 2003-01-01;
3. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas (Žin., 2002, Nr. 115-5164), įsig. 2003-01-01;
4. Žaislų saugos techninis reglamentas (Žin., 2000, Nr. 10-248), įsig. 2003-01-01. 32. Neteko galios Lietuvos higienos norma HN 93:1999 „Žaislai. Higienos normos ir taisyklės“ (Žin., 2002, Nr. 113-5060);
5. Dujas deginančių prietaisų saugos techninis reglamentas (Žin.,1999, Nr.8-218), įsig. 2003-01-01;
6. Pakeistas Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje techninis reglamentas (Žin., 2002, Nr. 56-2279), įsig. 2003-01-01;
7. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarka (Žin., 2002, Nr. 112-4992), įsig. 2003-01-01;
8. Kenksmingų medžiagų kiekių pakuotėse kontrolės tvarka (Žin., 2002, Nr. 70-2951), įsig. 2005-01-01;
9. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Žin., 2002, Nr. 81-3501), įsig. 2003-01-01;
10. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 115-5161), įsig. 2003-01-01;
11. Saugos duomenų lapo reikalavimai ir jo pakeitimo potencialiems naudotojams tvarka (Žin., 2002, Nr. 26-946), įsig. 2003-01-01;
12. Buitinėms reikmėms skirtų suskystintų naftos dujų atsargų tvarkymo ir kaupimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 117-5280), įsig. 2003-01-01; Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 116-5229), įsig. 2003-01-01;
13. Civilinių pirotechnikos priemonių importo, eksporto, pardavimo licencijavimo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 124-5638), įsig. 2003-01-01;
14. Lietuvos higienos norma HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2002, Nr. 59-2404), įsig. 2003-01-01;
15. Lietuvos higienos norma HN 38:2002 „Didžiausi leidžiami kenksmingų medžiagų kiekiai tabako gaminiuose“ (Žin., 2002, Nr. 70-2934), įsig. 2003-01-01;
GAMINIŲ KONTROLĖ
Gaminių rinkos priežiūra buvo vykdoma vadovaujantis 61 teisės aktu. 2002 metais atlikta 5885 patikrinimų, kurių metu buvo tikrinama, ar prekės atitinka teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. 3094 patikrinimuose (52,6 proc.) buvo nustatyti pažeidimai. 2119 prekybos įmonėse atlikti pakartotiniai patikrinimai. 732 įmonėse (34,5 proc.) nustatyti teisės aktų pažeidimai. Pažeidimus pašalino 1387 prekybos įmonės. Išbandyti 849 naftos produktų bandiniai. Nustatyta, kad 73 (8,6 proc.) neatitiko privalomųjų ir deklaruojamųjų rodiklių reikalavimų. Atlikti bandymai su 217 kitų gaminių tipų, 54 iš jų neatitiko saugos reikalavimų, 89 iš jų neatitiko deklaruojamų standartų reikalavimų. Nustatyti ir „Valstybės žinių“ Informaciniuose pranešimuose paskelbti 54 nesaugūs gaminiai: 17 tipų elektrotechnikos gaminiai, 5 tipų mašinos ir 32 tipų žaislai. Išnagrinėti 459 vartotojų skundai, 359 iš jų (78,2 proc.) buvo pagrįsti. Vidutiniškai vienas skundo nagrinėjimas truko 6,4 kalendorines dienas. Patikrinimai pagal vartotojų skundus sudarė 7,8 proc. visų patikrinimų (1 proc. mažiau negu 2001m.). 2002 metais Inspekcijos specialistai atliko 32 gaminių kokybės ekspertizes. Rinkos priežiūra buvo vykdoma 20 gaminių grupių:
Asmeninės apsauginės priemonės (AAP). 2002 m. atlikti 232 patikrinimai įmonėse, kurios importuoja ir parduoda asmenines apsaugines priemones ( 2001 m. buvo atlikta 101 patikrinimas). 159 patikrinimuose nustatyti Techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ pažeidimai, tai sudaro 68,5 proc. visų patikrinimų (2001 m. - 92 proc.). Pakartotinai patikrintos 133 įmonės (57 proc.). Lietuvoje šiuo metu žinomos 38 įmonės, importuojančios ar gaminančios asmenines apsaugines priemones. Vilniuje tokių įmonių yra 13, Kaune – 9, Klaipėdoje - 8, Šiauliuose – 3, Panevėžyje ir Telšiuose po 2 įmones, Alytuje - 1 įmonė. 2002 metais importuotojų ir gamintojų įmonėse patikrinti 334 tipų AAP, iš jų 36 tipai akių apsaugos priemonių, 15 klausos, 48 veido apsaugos, 18 šalmų, 50 kvėpavimo apsaugos, 88 pirštinių, 23 apsauginių batų, 42 darbo drabužių bei 14 tipų priemonės, apsaugančios nuo kritimo (1 diagrama).

Reglamento pažeidimai buvo nustatyti 199 tipams, tai sudaro apie 60 proc. patikrintų gaminių tipų. Tikrinimų metu buvo nustatyti šie techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ pažeidimai: 24 proc. asmeninių apsauginių priemonių tipų nepažymėta CE ženklu, 59 proc. tipų nepateikta EB atitikties deklaracija, EB tipo tyrimo sertifikatas, 37 proc. - nepateikta naudojimo instrukcija, 53 proc. asmeninių apsauginių priemonių neatitiko LR parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių reikalavimų, dėl to nėra galimybės identifikuoti gaminius. Kiti pažeidimai sudaro 4 proc. 135 tipų AAP pažeidimų nerasta. Dėl Reglamento reikalavimų pažeidimų 99 tipų AAP buvo sugrąžintos importuotojams, 14 tipų AAP nurašytos, 57 tipų sustabdyta realizacija, 25 tipų AAP perženklintos į asmeninio naudojimo prekes, 4 tipų pakeista paskirtis (2 diagrama).

Per 2002 metus visos įmonės, kurios importuoja asmenines apsaugines priemones, buvo patikrintos vidutiniškai tris kartus, išskyrus Panevėžio skyriaus zonoje esančias įmones. Per pirmąjį pusmetį importuotojų įmonėse net 77,5 proc. patikrintų AAP tipų buvo nustatyti Reglamento pažeidimai. Ketvirtajame ketvirtyje, atlikus pakartotinius patikrinimus ir patikrinus, kaip įvykdyti duoti nurodymai, pažeidimų sumažėjo iki 30 proc. nuo patikrintų tipų skaičiaus. UAB „Sabelijos prekyba“ (Uosio g. 10, Kaunas) pagrindinėje įmonėje Kaune bei Vilniaus ir Klaipėdos filialuose patikrinti veido skydeliai Č 3500 (Čekija). Suvirintojo akiniai Č1140 (Taivanis) buvo nepažymėti CE ženklu, nepateikta EB atitikties deklaracija. Ausinėms Silenta Bell (Portugalija), saugos diržams WP S701S nepateikti atitiktį patvirtinantys dokumentai, arba EB atitikties deklaracijoje nenurodyta notifikuota įstaiga. Pirštinėms, apsaugančioms nuo aukštos temperatūros, Crusarder Flex 42 (Belgija) pateikti atitikties dokumentai neatitiko Reglamento reikalavimų ir kt. UAB „Ovestra“ (Šilutės pl. 35, Klaipėda) buvo patikrinta pagrindinė įmonė Klaipėdoje (2002-4-24, 2002-11-14) ir jos filialas Vilniuje (2002-08-29, 2002-10-09). Tikrinimų metu nustatyta, kad suvirintojo akiniai HM 205, dielektrinės pirštinės Č 11, suvirintojo pirštinės W 1/15, suvirintojo kostiumas (tipas nenurodytas), respiratorius Y-2K, dujokaukė FG-KD, dielektriniai batai buvo nepažymėti CE ženklu, nepateikta naudojimo instrukcija ir EB atitikties deklaracija. Vilniaus filiale atlikus pakartotinį patikrinimą, nustatyta, kad minėtos AAP sugrąžintos į pagrindinės įmonės sandėlį, ir pateikti prekių grąžinimo dokumentai. Atlikus pakartotinį patikrinimą centrinėje įmonėje Klaipėdoje, nurodyti pažeidimai pasitvirtino, todėl 8 tipų AAP realizacija sustabdyta, ir nurodyta trūkumus pašalinti iki 2002 gruodžio 23 d. 2002 m. į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją kreipėsi Viešųjų pirkimų tarnyba dėl UAB „Ovestra“ pateiktų asmeninių apsauginių priemonių atitikties dokumentų įvertinimo. UAB „Ovestra“ Viešųjų pirkimų tarnybai buvo pateikusi atitikties dokumentus neatitinkančius Reglamento reikalavimų Individuali G. Spičkos įmonė (Liepų g. 34 – 17, Klaipėda) į rinką teikė asmenines apsaugines priemones respiratorius ir filtrus, kuriuos importuoja iš Rusijos, tačiau jie buvo nepažymėti CE ženklu, nepateikta naudojimo instrukcija ir atitikties dokumentai. Pirminio patikrinimo metu (2002-10-17) šie gaminiai buvo užplombuoti ir sustabdyta jų realizacija, o pakartotinio patikrinimo metu (2002-11-22) įmonė pateikė garantinį raštą, kad minėti gaminiai bus išvežti iš Lietuvos. UAB „Serpantinas“ (Smėlynės g. 112, Panevėžys) Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos filialuose buvo atlikti patikrinimai šių metų trečiajame ketvirtyje. Iš patikrintų 21 tipo AAP, 7 tipai buvo be pažeidimų, o kitoms AAP (akiniams, suvirintojo skydeliams, šalmams, suvirintojo kostiumams, pirštinėms ir kt.) nebuvo pateikti atitikties dokumentai. Šios asmeninės apsauginės priemonės buvo sugrąžintos į centrinį įmonės sandėlį Panevėžyje.
Elektrotechnikos gaminiai. Vykdant elektrotechnikos gaminių priežiūrą rinkoje, mūsų inspektoriai 2002 metais patikrino 756 įmonių. 492 įmonėse buvo nustatyti Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento ir Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento pažeidimai, kas sudaro 65,1 proc. nuo patikrintų įmonių skaičiaus (2001 m. – patikrinta 661 įmonė, iš kurių 418 nustatyti pažeidimai (63,2 proc.). Patikrinta 3846 tipų elektrotechnikos gaminių, iš kurių 1564 tipų (40,6 proc.) gaminių neatitiko Lietuvoje nustatytų reikalavimų. Nustatyti pažeidimai: 602 tipai (15,6 proc.) elektrotechnikos gaminių nepaženklinti privalomu CE ženklu, patvirtinančiu gaminio atitiktį saugos reikalavimams, 626 tipų (16,3 proc.) gaminiams nepateikta vartojimo instrukcija ir kita privaloma informacija apie gaminį valstybine kalba, 794 tipų (20,6 proc.) gaminiai neatitinka Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių reikalavimų (3 diagrama).

Pakartotinai patikrinta 280 įmonių, iš kurių 100 nustatyti pažeidimai (35,7 proc.). 2001 m. iš pakartotinai patikrintų su pažeidimais nustatyta 44,4 proc. Pakartotinai patikrinus UAB „Telum“ prekybos centrą (Savanorių 56, Vilnius), G. Gaudiešienės ind. įm. prekybos centrą „Techasas“ (Ukmergės 41a, Vilnius), UAB „Vedrana“ (Liepkalnio 35, Vilnius), UAB „Vinukas“ (V. Krėvės pr. 43, Kaunas), UAB „Ortitas“ (Paliūniškio 5, Panevėžys), UAB „Biržų žemtiekimas“ (Tiekimo 4, Biržai), UAB „Bikuvos“ prekyba (Užpalių 81, Utena), UAB „Mobivil Kaunas“ (Kęstučio 55, Kaunas), R. Lapkausko firmą „Servira“ (Vilniaus 99A, Raseiniai), UAB „Ekovalda“ prekybos centrą „Rimi“ (V. Krėvės pr. 43, Kaunas), nustatyta, kad nepašalinę trūkumų ir toliau prekiavo elektrotechnikos gaminiais, pažeisdami Lietuvos teisės aktų reikalavimus: nenurodydami ženklinimo rekvizituose importuotojo, gamintojo ar kilmės šalies, nepateikdami vartojimo instrukcijų lietuvių kalba, nepažymėdami gaminių CE žymeniu. Įvertinusi Inspekcijos nustatytus pažeidimus, žymiai pagerino padėtį UAB „Elektromarktas“ (Parodų g. 1, Vilnius) savo prekybos centruose. Vienas iš pavyzdingesnių prekybos centrų yra „Ogmios pulsas“ (Lukšio g. 23, Vilnius), kuriame pakartotino patikrinimo metu pažeidimų nebuvo nustatyta. 2002 metais 22 elektrotechnikos gaminiams atlikta saugos ekspertizė. 19 neatitiko Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento reikalavimų.17 tipų elektrotechnikos gaminiams taikytos rinkos ribojimo priemonės, surašyti sprendimai dėl nesaugaus produkto pašalinimo iš rinkos ir uždraudimo pateikti į rinką. Apie tai paskelbta „Valstybės žinių“ Informaciniuose pranešimuose. Šiems elektrotechnikos gaminiams surašyti Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolai, ir visa medžiaga dėl nesaugių gaminių pateikta Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai bylos nagrinėjimui. Nesaugius elektrotechnikos gaminius į rinką pateikė šios įmonės:UAB „Namai ir buitis“ (Verpėjų g. 2, Klaipėda), UAB „Rotata“ (Savanorių pr. 176, Vilnius), UAB „Tegra“ (Kirtimų g. 67, Vilnius), R. Karbausko firma „Oreva“ (Lansbergio – Žemkalnio g. 13-31, Kaunas), UAB „Ratanas“ (Ozo g. 20, Vilnius), UAB „Senukų prekybos centras“ (Pramonės pr. 6, Kaunas), UAB „Dugera“ (P. Vileišio g. 18, Vilnius), UAB „VP Market“ (Savanorių pr. 247, Vilnius).
Dujų prietaisai ir įrenginiai. Per metus patikrinta 89 įmonės, 38 įmonėse nustatyti „Įvežamų į Lietuvą buitinių dujų prietaisų ir įrenginių įteisinimo taisyklių“ ir ženklinimo reikalavimų pažeidimai (43proc.). Patikrinta 90 tipų dujinių prietaisų ir katilų, kurių 53 nustatyti pažeidimai. Nustatyta, kad 12 proc. tipų buvo neįteisinti, 2,2 proc. neturėjo lietuviškų instrukcijų, 0,5 nebuvo nurodytas importuotojas (4 diagrama).

Pakartotinai patikrinta 34 įmonės, 9 iš jų nustatyti pažeidimai. Neatitinkančius reikalavimų dujinius prietaisus importavo UAB „Aurelijus ir Giedrius“, UAB „Gasterma“, S. L. Strumilos individuali įmonė, individuali įmonė „LIMTAKAS“, UAB „Elektrolux“.
Mašinos.
Per metus atlikta 465 patikrinimų, iš jų 54 proc. nustatyta Mašinų saugos techninio reglamento ir ženklinimo reikalavimų pažeidimai. Kas ketvirtį pažeidimų nustatoma vis mažiau, pirmajame ketvirtyje - 58 proc., antrajame ketvirtyje - 52 proc., trečiajame ketvirtyje - 46,7 proc., ketvirtajame - 37 proc. Patikrinta 600 tipų mašinų, 270 tipų nustatyta su pažeidimais (5 diagrama).

Nustatyti tokie pažeidimai: nepažymėtos CE ženklu 5,3 proc., neturėjo EB atitikties deklaracijų 7,3 proc., nepateiktos naudojimo instrukcijos 4,1 proc., nepateiktos lietuviškos instrukcijos 11,3 proc., lietuviškos instrukcijos neatitiko originalo 5,3 proc., įspėjamieji užrašai apie liekamąją riziką užrašyti ne lietuviškai 4,8 proc., nenurodytas importuotojas 13,5 proc., nenurodytas gamintojas 6,5 proc. Penkioms mašinoms - trimeriui, mėsmalei, kampiniam šlifuokliui, siaurapjūkliui ir akumuliatoriniam gręžtuvui -buvo pritaikytos rinkos ribojimo priemonės. Mėsmalė, trimeris buvo išbandyti, ir nustatyta, kad jie neatitinka saugos reikalavimų, Šlifuokliui, siaurapjūkliui ir akumuliatoriniam gręžtuvui importuotojas nepateikė saugą įrodančių dokumentų. LR parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių pažeidimai sudaro per 21 proc. visų pažeidimų (nenurodytas importuotojas, pavadinimas, paskirtis, pagaminimo metai). Šių pažeidimų daugiausia nustatoma vandens siurblių, grandininių pjūklų, smūginių grąžtų, šlifuoklių ženklinime. Pakartotinai patikrintos 168 prekybos įmonės, iš jų 32 vėl nustatyti pažeidimai (19 proc.). Per metus 106 įmonėms, padariusioms pažeidimus, buvo duoti nurodymai iki nustatyto laiko pašalinti trūkumus. Pakartotinai patikrinus, nustatyta, kad 28 įmonės (26,4 proc.) nepilnai įvykdė joms duotus nurodymus. Neatitinkančias saugaus gaminio reikalavimų mašinas importavo UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „VP Market“, Žilinskienės firma „Aivita“, AB „Litagra“, UAB „Scheteling“, UAB „Diurablis“, UAB „SEN-TEC“, UAB „Ekspo - Matec“, J. Bagočiūnienės firma „Technikonas“, Ryčio Zakarausko firma, UAB „Laubira“, UAB „Vilpra“, Mocevičiaus firma „Ginalas“.
Paprasti slėginiai indai. Buvo patikrinta 21 prekybos įmonė. 11 nustatyti Paprastų slėginių indų saugos techninio reglamento ir ženklinimo reikalavimų pažeidimai (52,4 proc.). Patikrinta 40 tipų slėginių indų. 5 tipuose nustatyti pažeidimai (24 proc.). 8,5 proc. buvo nepažymėti CE ženklu, 7,5 proc. neturėjo EB atitikties deklaracijų (hidroforai), 2,5 proc. nepateikė vartojimo instrukcijų, 2,5 proc. neturėjo lietuviškų vartojimo instrukcijų, 1 proc. nenurodytas importuotojas (6 diagrama).

Pakartotinai patikrinta 7 įmonės. Vėl nustatyti pažeidimai trijose įmonėse (42,8 proc.). Neatitinkančius saugos reikalavimų slėginius indus importavo UAB „Senukų prekybos centras“, IĮ „Vandens siurbliai“, UAB „Visas labas“.
Dujų balionai. Patikrinta 30 įmonių, teikiančių (gaminančių, importuojančių ir prekiaujančių) į Lietuvos rinką dujų balionus. Pažeidimai nustatyti 25 (83 proc.) įmonėse. Pakartotinai patikrinta 5 įmonės ir nustatyti 3 pažeidimai. Buvo tikrinama, ar balionai paženklinti atitikties sertifikavimo ženklu, ar gamintojai ir importuotojai turi EB patvirtinimo ir patikrinimo sertifikatus bei vartojimo instrukcijas valstybine kalba. Patikrinti 75 tipų plieniniai besiūliai ir suvirinti nelegiruotojo plieno dujų balionai. Pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, 39 (52%) tipų balionai buvo nepaženklinti pagal Plieninių besiūlių dujų balionų, Nelegiruotojo aliuminio ir aliuminio lydinio besiūlių dujų balionų ir Suvirintųjų nelegiruotojo plieno dujų balionų techninių reglamentų reikalavimus, kuriems nebuvo taikytos EB pavyzdžio patvirtinimo ir patikrinimo procedūros, importuotojai ir gamintojai neturi sertifikatų bei vartojimo instrukcijų valstybine kalba (7 diagrama).

Lietuvos rinkai teikiami dujų balionai iš UAB „Atrama“, UAB „Iksada“, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, Prancūzijos, Italijos ir Ukrainos. Nustatyta, kad visi suvirinti nelegiruotojo plieno dujų balionai į Lietuvos rinką teikiami be atliktų EB pavyzdžio patvirtinimo ir patikrinimo procedūrų bei nepaženklinti atitikties sertifikavimo ženklu. Trys firmos Lietuvos rinkai teikė keturių tipų plieninius besiūlius dujų balionus iš Vokietijos, Prancūzijos ir Italijos, atitinkančius reglamentų reikalavimus. Transporto priemonių sudėtinės dalys. Patikrintos 228 įmonės, prekiaujančios transporto priemonių sudėtinėmis dalimis. 135 įmonės prekiavo pažeisdamos Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles bei Transporto priemonių sudėtinių dalių atitikties įvertinimo tvarkos reikalavimus. Pakartotinai patikrintos 76 (73 proc.) įmonės. Pažeidimai nustatyti 19 (25%) įmonių. Patikrinta 1788 tipai transporto priemonių sudėtinių dalių. 692 (39%) tipai neatitiko teisės aktų reikalavimų, iš jų 64 proc. neatitiko Transporto priemonių sudėtinių dalių atitikties įvertinimo tvarkos reikalavimų (nesertifikuotos automobilių stabdžių trinkelės, padangos, duslintuvai, automobilių žibintai ir pan.), 30 proc. neatitiko ženklinimo reikalavimų (prekiaujama nepilnai paženklintomis dalimis, nenurodant gamintojo, importuotojo adreso, neturint vartojimo instrukcijų valstybine kalba ir kt.), 6 proc. – kiti pažeidimai (8 diagrama).

Statybos produktai patikrinti 703 įmonėse. 508 (72,2 proc.) nustatyti teisės aktų pažeidimai. Pakartotinai patikrinus 316 įmonių, pažeidimai nustatyti 201 (63,6 proc.). Patikrinta 2668 pavadinimų statybos produktų. Su pažeidimais nustatyta 1407 (52,7 proc.). Iš jų 41 proc. neatitiko statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas„ reikalavimų, 29 proc. – neženklinti arba paženklinti pažeidžiant LR parduodamų prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių reikalavimus, 9 proc. neatitiko Lietuvos higienos normos HN 105:2001 „Polimeriniai statybos produktai ir baldinės medžiagos“ reikalavimų, 5 proc. statybos produktų neturėjo naudojimo instrukcijos. Kiti pažeidimai (neatitiko deklaruojamo normatyvinio dokumento reikalavimų, Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.05.01:1999 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų, sutarties sąlygų ir pan.) sudaro 10 proc. Statybos produktų pažeidimų analizė pagal gaminių grupes pateikta 9 diagramoje.

Inspektoriai per metus įmonėms 341 kartą nurodė pašalinti rastus trūkumus. 262 įmonės įvykdė nurodymus, 38 įmonės įvykdė iš dalies, neįvykdė 23 įmonės (11 įmonių sustabdė savo veiklą). Dažniausiai įmonės įvykdo konkrečius inspektorių nurodymus: grąžina tuo metu rastas netinkamas prekes tiekėjams, išima prekes su pasibaigusiu galiojimo laiku iš prekybos ir pan., tačiau, patikrinus kitas prekes, nustatomi analogiški pažeidimai. Už nurodymų nevykdymą surašytas ir teismui perduotas administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriuo remdamasis teismas paskyrė baudą. Inspektorių nurodymų ir pakartotinių patikrinimų metu nustatytų trūkumų nepašalino UAB „Makveža“ (Liudvinavo g 1A, Vilnius), AB „Statybų alėja“ (Ukmergės g. 250, Vilnius), V. Kernevičiaus IĮ „Kervita“ (Savanorių pr. 206, Kaunas), UAB „Vilkasta“ (Daukanto g. 21, Vilkaviškis). Trūkumus pašalino UAB „Dasfa“, UAB „P.A.R.Y.Ž.I.U.S“, UAB „Vokiška keramika“ bei UAB „Norta“ Vilniuje, Vincevičiaus IĮ Kaune. Vykdant rinkos priežiūrą ir tiriant vartotojų skundus, buvo išbandyti 43 statybos produktai, 20 iš jų neatitiko nustatytų reikalavimų. 2002 metais buvo atrinkta ir ištirta 18 cemento imčių. 2 iš jų neatitiko nustatytų reikalavimų. Gavus informaciją iš Aplinkos ministerijos apie galimą įvežimą ir realizavimą Lietuvos rinkoje banguotų asbestcemenčio šiferio lakštų, kurių įvežimas ir naudojimas yra uždraustas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-28 nutarimu Nr. 1163 „Dėl asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo ribojimo“, pavyko atskleisti visą tinklą įmonių, importavusių ir platinusių Lietuvoje uždraustą produktą. Nustatyti trys asbestcemenčio lakštų importuotojai: UAB „Santarija“ (Vivulskio g. 18, Vilnius), UAB „Regeva“ (registruota V. Maciulevičiaus g. 24-185, Vilnius) ir Rimos Steponėnienės PĮ „Giporis“ (registruota M. Paco g. 7-1, Vilnius). Šios įmonės įvežė į Lietuvą mažiausiai 68 tūkst. draudžiamo šiferio lakštų. Nustatyta, kad draudžiamą stogų dangą platino daugiau kaip 20 įmonių.
Žaislai patikrinti 257 įmonėse, 161 (62,6 proc.) iš jų nustatyti Lietuvos higienos normos HN 93:1999 „Žaislai. Higienos normos ir taisyklės“ reikalavimų pažeidimai. Pakartotiniai patikrinimai atlikti 110 įmonių. 43 (39 proc.) įmonėse pakartotinai nustatyti pažeidimai. Inspektoriai per metus įmonėms surašė 55 nurodymus pašalinti rastus trūkumus. 27 įmonės nurodymus įvykdė, 16 įmonių nurodymus įvykdė iš dalies, 8 įmonės nurodymų nevykdė, 4 įmonės nepatikrintos. Inspektorių nurodymų pašalinti trūkumus nevykdė patentininkė Viktorija Snarskytė (patento Nr. A0415639, prekyvietė „Senasis dvaras“, Šiauliai), įmonės: A. Juškos įmonė (Kirtimų g. 53, Vilnius), V. Laugalytės firma (Pramonės pr. 16, Kaunas), UAB „Interservis vaikai“ (Savanorių pr. 375, Kaunas), prekybos centrai: UAB „VP Market“ PC „MAXIMA“ (Vilniaus g. 137a, Šiauliai), UAB „Ekovalda“ PC „Jovaras“ (S. Stanevičiaus g. 23, Vilnius), UAB „Ekovalda“ PC-35 „RIMI“ (V. Krėvės pr. 43a, Kaunas), UAB „Interservis vaikai“ parduotuvė „Prekės vaikams“ (Šilutės pl. 79, Klaipėda). Ženklinimo pažeidimų nenustatyta tikrinant UAB „Sanifinas“ (Laisvės pr. 60, Vilnius) importuotus ir UAB „Garbaris“ (Miško g. 16c, Šiauliai) pagamintus žaislus. Per metus patikrinti 2088 žaislai. 1079 (51,7 proc.) neatitiko Lietuvos higienos normos HN 93:1999 „Žaislai. Higienos normos ir taisyklės“ reikalavimų. Daugiausia nustatyta ženklinimo pažeidimų: 70 žaislų (3,4 proc.) ženklinime nenurodytas amžiaus grupės ženklas, 258 (12,4 proc.) – nenurodyta saugos frazė, 154 (7,4 proc.) - nepateikta vartojimo instrukcija, 236 (11,3 proc.) – nenurodytas importuotojas. 357 (17,1 proc.) – nepateiktas ne maisto prekės higieninis pažymėjimas (10 diagrama).

Laboratorijoje išbandyta 40 žaislų. Iš jų 32 buvo nesaugūs, 3 žaislų mechaninės savybės neatitiko HN 93:1999 reikalavimams, 5 žaislai tenkino saugos reikalavimus. 2002 metais atlikta 58 patikrinimais daugiau bei išaiškinta daugiau nesaugių žaislų negu 2001 metais. (2002m. - 32 nesaugūs žaislai, 2001 – 19 nesaugių žaislų). 18 įmonių importavo arba platino nesaugius žaislus: UAB Vivijana (Pramonės g. 15, Šiauliai) importavo 1 nesaugų barškutį „Delfiną su kamuoliu“ (kilmės šalis Kinija), kuris neišlaikė geometrinės formos bandymo – rankenėlė per ilga, barškutis neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingi įtrūkiai, iškrito mažos detalės, kuriomis kūdikis gali užspringti; P.Gabalienės įmonė (Tilžės g. 37-2, Šiauliai) importavo 2 barškučius (kilmės šalis Kinija): „Saulėgrąžos žiedą“, kuris neišlaikė geometrinės formos bandymo – rankenėlė per ilga, neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingi įtrūkiai, iškrito mažos detalės, kuriomis kūdikis gali užspringti, ir „Beždžionėlę“, kuris neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingi įtrūkiai, iškrito mažos detalės, kuriomis kūdikis gali užspringti; R. Levčenko firma „Dimraja“ (S. Stanevičiaus g. 56-45, Vilnius) importavo 3 nesaugius barškučius (kilmės šalis Kinija): „Du kačiukai“, kuris neišlaikė geometrinės formos bandymo – rankenėlė per ilga, neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingi įtrūkiai, iškrito mažos detalės, kuriomis kūdikis gali užspringti, „Du kiškučiai ir kukurūzas“, kuris neišlaikė geometrinės formos bandymo – rankenėlė per ilga, neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingi įtrūkiai, iškrito mažos detalės, kuriomis kūdikis gali užspringti, ir „Didelę galvą“ N2000, kuris neišlaikė geometrinės formos bandymo – rankenėlė per ilga, neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingi įtrūkiai, iškrito mažos detalės, kuriomis kūdikis gali užspringti; UAB „Jusena“ (Draugystės g. 17, Kaunas) importavo 1 nesaugų barškutį „Mikimauzą“ NO 15936 (kilmės šalis Kinija), kuris pagamintas iš nešvarios plastmasės, jo korpuse buvo atplaišų, neišlaikė smūgio bandymo - atskilo peliuko galva, atskilimo vietoje susidarė pavojingos briaunos, pasidarė lengvai pasiekiamas ir ištraukiamas rutuliukas, kuriuo kūdikis gali užspringti; Genoefa Perematko, patentas Nr. A 0384274 (Gariūnų turgavietė) importavo 2 nesaugius barškučius (kilmės šalis Kinija) ir platino Gariūnų turgavietėje. Barškutis „Dvi gulbės“ NO. 228 ir barškutis, vaizduojantis gėlės žiedą su paslankiai įtvirtintu rutulio formos viduriu, 2001 C neišlaikė geometrinės formos bandymo – rankenėlės per ilgos, abu barškučiai neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingi įtrūkiai, iškrito mažos detalės, kuriomis kūdikis gali užspringti; UAB „Dolseta“ (V. Krėvės g. 3-31, Kaunas) platino 2 nesaugius barškučius: „Beždžionėlę“ NO 2078 ir „Meškiuką„ N868 (kilmės šalis Kinija). „Beždžionėlė“ neišlaikė smūgio bandymo – suskilo. Skilimo vietoje susidarė pavojingos briaunos, atskilusiomis dalimis ir iš vidaus išbyrėjusiais rutuliukais, kuriais kūdikis gali užspringti. „Meškiukas“ - per ilga rankenėlė, bei neišlaikė smūgio bandymo – suskilo. Skilimo vietoje susidarė pavojingos briaunos, atskilusiomis dalimis kūdikis gali užspringti; UAB „Lizėja“ (P. Avižonio g. 8, Pasvalys) platino 3 nesaugius žaislus (kilmės šalis Kinija). Žaislo pistoletas P2022, šaudančio kietais plastikiniais šratais, šratų kinetinė energija daugiau nei 10 kartų viršijo leistiną ribą. Pavojingai sužeisti galėjo net atšokę nuo taikinio šratai. Barškučio „Saulėgrąžos žiedas“ N369 ir barškučio, sudaryto iš 6 briaunotų elementų, NO 238 buvo per ilgos rankenėlės. Abu barškučiai neišlaikė smūgio bandymų, jie suskilo – skilimo vietoje susidarė pavojingos briaunos, atskilo mažos dalys, kuriomis kūdikis gali užspringti; UAB „Žoržikas“ (Vytenio g. 46, Vilnius) importavo ir platino 3 nesaugius barškučius: „Hello Kitty„, „Keturios beždžionėlės“ ir barškutį, vaizduojantį meškiuką, kuris paslankiai įtvirtintas rankenėlės lanko pavidalo dalyje NO 8365 (kilmės šalis Kinija). Visų trijų barškučių buvo per ilgos rankenėlės, jų korpusuose pasiekiamose briaunose buvo atplaišų. „Hello Kitty“ ir „4 beždžionėlės“ neišlaikė smūgio bandymo – suskilo. Skilimo vietoje susidarė pavojingos susižeisti briaunos; UAB „Eksenta“ (Algirdo g. 51A-72, Vilnius) importavo 1 linguolę „Vanka Wstanka“ N661-3 (kilmės šalis Kinija), kuri pagaminta iš nešvarių medžiagų, jos korpuse yra atplaišų, į kurias vaikas gali susižeisti; R. Levčenko firma „Dimraja“ (S. Stanevičiaus g. 56-45, Vilnius) importavo 2 nesaugius žaislus (kilmės šalis Kinija): barškutį N0260, kuris neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingi įtrūkiai, jo pasiekiamose briaunose buvo atplaišų, ir žaislą, kabinamą virš vežimėlio, kurio pasiekiamose briaunose yra atplaišų, jo virvelės pailgėjo daugiau nei leidžiama; Dimitrijus Barabašas, patento Nr. A0435563 (S. Stanevičiaus g. 56-45, Vilnius) platino 2 nesaugius žaislus (kilmės šalis Kinija) Gariūnų turgavietėje: barškutį „Varpeliai“, kuris neišlaikė geometrinės formos bandymo – rankenėlė per ilga, neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, ir barškutį N777B, kuris neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingi įtrūkimai; UAB „Žoržikas“ (Vytenio g. 46, Vilnius) importavo 1 nesaugų barškutį su koteliu (kilmės šalis Kinija), kuris neišlaikė geometrinės formos bandymo – rankenėlė per ilga, barškutis neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingi įtrūkiai; UAB „VP Market“ (Savanorių pr. 47, Vilnius) importavo 1 nesaugų žaislų rinkinį „BABY RATTLE SET“ A701 (kilmės šalis Kinija), kuriame buvo keturi nesaugūs barškučiai: dviejų barškučių pasiekiamose briaunose yra atplaišų, vienas barškutis neišlaiko geometrinės formos bandymo, vienas barškutis neišlaikė smūgio bandymo – sudužo; Laimutės Janinos Rabikauskienės įmonė (Baltijos g. 2-25, Kaunas) importavo 3 nesaugius barškučius (kilmės šalis Kinija): „Kiaulytę“ No.01, kurios pasiekiamose briaunose yra atplaišų, ji neišlaikė geometrinės formos bandymo – rankenėlė per ilga, neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingos susižeisti briaunos, neišlaikė atsparumo mėtymui bandymo – žaislo korpusas suskilo, „Meškutį rate“, kuris neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingos susižeisti briaunos, atskilo smulkios dalys, kuriomis vaikas gali užspringti, ir „Drugelį“, kuris neišlaikė geometrinės formos bandymo – rankenėlė per ilga, neišlaikė smūgio bandymo – suskilo, skilimo vietoje susidarė pavojingos susižeisti briaunos, neišlaikė atsparumo mėtymui bandymo – žaislo korpusas suskilo; J. Tunkūnaitės individuali įmonė (Respublikos g. 30, Biržai) importavo 1 nesaugų žaislą (kilmės šalis Kinija) - barškutį, kurio medžiagos nėra švarios, jo pasiekiamose briaunose yra atplaišų. Barškutis neišlaikė geometrinės formos bandymo – rankenėlė per ilga, neišlaikė mėtymo ir smūgio bandymų – sudužo, atskilo mažos dalys, kuriomis vaikas gali užspringti; UAB „Kareta“ (Verkių g. 50, Vilnius) importavo 1 nesaugų prisukamą žaislą „Antiną“ N998 (kilmės šalis Kinija), kurio medžiagos nešvarios, žaislo pasiekiamose briaunose yra atplaišų; UAB „Mevasta“ (Verkių g. 29, 15 korpusas, Vilnius) importavo 1 nesaugų žaislų rinkinį „BABY RATTLE SET“ A402 (kilmės šalis Kinija), kuriame buvo du nesaugūs barškučiai: vienas barškutis neišlaikė smūgio bandymo – sudužo, antro barškučio buvo nešvarios medžiagos; UAB „Viltukas“ (Vilkpėdės g. 8, Vilnius) importavo 2 nesaugius barškučius (kilmės šalis Lenkija): barškutį „Katinėlis“, kuris neišlaikė smūgio bandymo – sudužo, ir barškutį „WPO 133/01“, kurio pasiekiamuose paviršiuose yra atplaišų, žaislas neišlaikė smūgio bandymo – sudužo. Dauguma gamintojų ir importuotojų barškučių ženklinime neteisingai nurodė, kad žaislai tinkami vaikams nuo 3 metų, nors barškučiai buvo aiškiai skirti mažiems vaikams, kurie negali būti paliekami be priežiūros. Įmonės įpareigotos nesaugius žaislus surinkti iš rinkos ir saugiai juos sunaikinti.
Cheminės medžiagos ir preparatai patikrinta 150 įmonių. 83 (55,3 proc.) nustatyti ženklinimo reikalavimų pažeidimai arba buvo prekiauta be būtinų dokumentų. Pakartotiniai patikrinimai atlikti 71 įmonėje. 25 įmonėse (35,21 proc.) nustatyti pažeidimai. Už cheminių medžiagų ir preparatų ženklinimo pažeidimus administracinėmis baudomis nubausta: UAB „Savingė“ (Gedimino pr. 42, Kaišiadorys) ir šios įmonės filialai, UAB „Vinukas“ (V. Krėvės pr. 43, Kaunas), AB „Lytagra“ Radviliškio filialas (Maironio g. 169, Radviliškis), UAB „Autochemija“ (Kirtimų g. 47, Vilnius), UAB „Takada“ (Basanavičiaus g. 91b, Kėdainiai), UAB „Arsenalas – EHG“ (Šilutės pl. 39, Klaipėda).
Plovikliai buvo tikrinti 149 įmonėse.Techninio reglamento pažeidimai nustatyti 119 įmonių. Ploviklių ženklinimo pažeidimų procentas tolygiai mažėjo. I ketvirtį nustatyti pažeidimai 96,49 proc. įmonių, II ketvirtį – 80 proc., III ketvirtį – 70,27 proc., IV ketvirtį – 65 proc. Už ploviklių ženklinimo neatitikimą „Ploviklių techninio reglamento“ reikalavimams įmonėms nebuvo taikomos administracinės nuobaudos. Dviejų tipų plovikliai buvo išbandyti laboratorijoje ir atitiko deklaruojamus rodiklius. Dar du plovikliai buvo išbandyti vartotojui pasiskundus dėl ploviklių kokybės. Vienas iš jų atitiko deklaruojamus rodiklius, antrojo – žieminio automobilių stiklų ploviklio kristalizacijos temperatūra nustatyta aukštesnė, nei importuotojas deklaravo ženklinimo etiketėje.
Biocidai tikrinti 49 įmonėse. 26 įmonėse (53,06 proc.) nustatyti „Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų“ ir ženklinimo reikalavimų pažeidimai. Visoms teisės aktus pažeidusioms įmonėms taikytos administracinės nuobaudos. Neregistruotus biocidus į rinką teikė: UAB „Aitora“ (Medvėgalio g. 9-9, Kaunas), UAB „Eugesta“ (Meistrų g. 10, Vilnius), UAB „Unilever Lietuva“ (Buivydiškių g. 22, Vilnius), UAB „Ribosa“ (Ąžuolyno g. 3, Kaunas). Biocidai laboratorijoje tirti nebuvo, dėl jų vartotojų skundų negauta.
Trąšos tikrintos 47 įmonėse. 29 įmonėse (61,7 proc.) nustatyti trąšų ženklinimo reikalavimų pažeidimai. Vienas trąšų bandinys buvo pristatytas į laboratoriją sudėties nustatymui. UAB „Šilutės agrochemija“ pagamintos kompleksinės trąšos, neatitiko deklaruojamos sudėties.
Kosmetikos gaminiai. Kosmetikos prekės tikrintos 341 įmonėje. 152 įmonėse (44,5 proc.) nustatyti teisės aktų pažeidimai. Pakartotinų patikrinimų atlikta 116. Pažeidimai nustatyti 28 (25,4 proc.) patikrinimų metu. Patikrinta 2556 kosmetikos gaminių tipų. 698 (27,3 proc.) gaminių tipai neatitiko Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002-05-15 įsakymu Nr. 170 patvirtintų „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nu

atviri_duomenys_logo_6_204 

  

iso_9001_colrgb_400 

  

SERTIFIKATAS

 _________________________

 

 

I – IV 8.00 – 17.00 val.
V 8.00 – 15.45 val.
 
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
 
Papildomai prašymai ir skundai priimami
I - V 7.30 – 8.00 val.
 

Atsakingas asmuo - vyr. referentė  

Faksas 8 706 64949

el.p. rastine@vnmpi.lt

 

Apklausa
Kaip vertinate Kontrolinių klausimynų naudojimą vykdant rinkos priežiūrą?
Teigiamai
Neigiamai
Neturiu nuomonės
Balsuoti Peržiūrėti rezultatus
Siūlykite savo klausimą
Naujienų prenumerata

Prenumeruoti
Iš viso apsilankė:51675
Šiandien apsilankė:137

 

get_154

 

versli_lietuva

  

 

 

 

 

 

 vvi_baneris_ukmin2012_531

 

  prosafe_logo_197

 

 

 

  ecclogo_358

 

  

  

 top_10_120

 

 vdi_logo_122

 

 VVTAT Logotipas

 

zaisluasociacija_151

 

 

 

prado_baner_476

ES vėliava Lietuva internete Lietuvos vardo tūkstantmečio logotipas   ll_dok_sp_242    

 

© Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191666625. 

tel. 8 706 64 950, faks. 8 706 64 949,

el. p. rastine@vnmpi.lt

 

Sprendimas: UAB NAUJOS SISTEMOS